Αναζήτηση

Δεν γίνεται δεκτό το αίτημά σας

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιώργος Σημάκης απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης που αφορούσε τη συζήτηση του θέματος «χωροθέτηση του Δημαρχείου του Δήμου Ναυπακτίας»

Αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Σημάκης

"Μετά από αίτημα που αποστείλατε προς τον πρόεδρο του ΔΣ του δήμου Ναυπακτίας για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξη με την μορφή του κατεπείγοντος σχετικά με την «χωροθέτηση του Δημαρχείου του Δήμου Ναυπακτίας» σας ενημερώνω. Με βάση την Παρ.2 Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 3852/2010 α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ήτο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτημα προς τον πρόεδρο του συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόμενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο. Στην προκειμένη περίπτωση η αίτηση την οποία υποβάλετε δεν συνοδεύεται από κανένα νέο στοιχείο. Η δήλωση της μελετήτριας δε συνιστά νέο στοιχείο διότι αφενός μεν οι απόψεις δεν συνιστούν στοιχεία και αφετέρου η άποψη της ήταν ήδη γνωστή και εκφράστηκε δημόσια σε όλη την φάση του ΓΠΣ. Έξαλλου η άποψη της μελετήτριας δεν είναι αντίθετη με την χωροθέτηση Διοικητηρίου στο συγκεκριμένο χώρο, όπως προκύπτει από την υπ' Αρθ πρωτοκόλλου 8978- 25/05/2021 επιστολή της προς τον Δήμο Ναυπακτίας. Για τους λόγους αυτούς δεν γίνεται δεκτό το αίτημα σας.

257 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων