Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ναυπακτίας για την εισοδηματική ενίσχυση αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ.


Πρόκειται για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κάθε έτος με πίστωση στον ενεργό

λογαριασμό του δικαιούχου εντός των δέκα πρώτων ημερολογιακών ημερών του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της κάθε αίτησης.


Προϋπόθεση είναι τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και το ετήσιο

οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.


Για περισσότερες πληροφορίες ακολούθως τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ Δήμου Ναυπακτίας:

ΚΕΠ Δήμου

Ναυπακτίας

Τηλ Φαξ e-mail

ΔΕ Αντιρρίου 2634031200 2634031889 d.antirriou@kep.gov.gr

ΔΕ Αποδοτίας 2634360508 2634360509 d.apodotias@kep.gov.gr

Ναυπάκτου 2634038255-56 2634029955 d.nafpaktou@kep.gov.gr

ΔΕ Πλατάνου 2634360613 2634360616 d.platanou@kep.gov.gr

ΔΕ Πυλλήνης 2634360700 2634360710 d.pyllinis@kep.gov.gr

ΔΕ Χάλκειας 2631041491 2631041491 d.halkeias@kep.gov.gr

0 προβολές