Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»


Καλείστε την Κυριακή 14-6-2020 και ώρα 19:30 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας

συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr,

σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 184

παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας

διάταξης:

1. Συζήτηση επί αιτήματος του 1/3 των δημοτικών συμβούλων για τροποποίηση της

υπ’αρ.43/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στην παραλία Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας» και της υπ’αρ.116/2014 απόφασης

δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία της Ψανής

κατά τους θερινούς μήνες». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού

έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

3. Επικύρωση της υπ' αρ. 378/2016 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής και παροχή

πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας ενώπιον του ΣτΕ

κατά τη συζήτηση των υπ' αρ. κατ. 4717/2012 και 4756/2012 εφέσεων του Δήμου

κατά των αναφερομένων σε αυτές αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

(εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)


Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου


Γεώργιος Σιμάκης

7 προβολές0 σχόλια