Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Κλειστά τα σχολεία αύριο παρασκευή 18/9 στο δήμο ΔωρίδοςΑπόφαση Δημάρχου 785 /17.9.2020


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν. 3852/2010 “Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης ”,

{ΦΕΚ 87 Α΄},

2. To N. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές διατάξεις ως

ισχύει,

3. Το Ν. 4249/24-03-2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις,

4. Την Υ.Α. 1299/07.04.2003 έγκριση του από 07/04/2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για

την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

5. Την ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δωρίδος, λόγω

πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 18/9/2020.

6. Την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Προστασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα που

θα πλήξουν την περιοχή.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Δωρίδος, αύριο Παρασκευή 18/9/2020, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας μαθητών, γονέων, διδακτικού και λοιπού προσωπικού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10 προβολές0 σχόλια