Αναζήτηση

Ναυμαχία και προοπτικές!

Pietrangelo Petteno': Για μια συνάντηση λαών και πολιτισμών στη Μεσόγειο!

Ο Pietrangelo Petteno' (Venezia-Italy) είναι μέλος του δικτύου "δρόμοι του Lepanto"

LEPANTO: 449 ANNI DOPO…PER L’INCONTRO DI POPOLI E CULTURE NEL MEDITERRANEO!

LEPANTO, un nome conosciuto in tutto il mondo e che subito viene associato alla battaglia, allo scontro, al sanguinoso evento avvenuto secoli fa. Nella più grande battaglia navale di tutti i tempi, si sono trovati e scontrati uomini, culture, religioni, popoli diversi.

Un evento che viene ricordato da tanti in molti Paesi e in modo diverso: da chi vuole celebrare un importante fatto storico, agli appassionati di conflitti e della storia della marineria e anche da chi vuole rinnovare ancora oggi l’idea dello scontro fra culture, religioni e popoli.

Per contrastare questa idea da alcuni anni Enti, Istituzioni ed associazioni culturali, in particolare della Grecia, Italia, Spagna e Germania, si sono dati obiettivi e finalità per far assumere a LEPANTO un significato diverso, segnalando la necessità e la priorità di lavorare insieme per un Mediterraneo di Pace, Dialogo e Cooperazione fra i Popoli.

“DALLO SCONTRO ALL’INCONTRO”, questo il motto che ci ha animato!

Con il coordinamento della Città di Nafpaktos/Lepanto si è realizzato un Network Internazionale, una Rete Euromediterranea attraverso la sottoscrizione nel 2015 di un Memorandum da parte di molti soggetti provenienti da vari Paesi europei.

La nuova associazione “Roads to Lepanto”, ha messo insieme il Comune di Nafpaktia, la già esistente associazione “Lepanto 1571”, l’associazione Aurora di Messina e la Marco Polo di Venezia. Uno strumento operativo a servizio della Rete, per poterla consolidare ed ampliare e far crescere in Europa e nel Mediterraneo la consapevolezza che è necessario lavorare nel campo della cooperazione culturale per sviluppare dialogo, incontro e non più scontri nel Mediterraneo.

LEPANTO è anche un importante “brand” che la Città di Nafpaktos potrebbe utilizzare a livello internazionale, per sviluppare nel proprio territorio occasioni di sviluppo economico sostenibile in ambito sociale, ambientale e culturale.

Mi auguro che superato questi difficili momenti dovuti all’emergenza COVID, si possa dare nuovo impulso e maggiore azione propositiva alla Rete, mettendo in campo per il 450° anniversario della battaglia di Lepanto, nuove attività e proposte progettuali superando la situazione di precarietà e di immobilismo di questo periodo.

LEPANTO in Europa, EUROPA a Lepanto, per un Mediterraneo di Pace e Dialogo fra i Popoli!Lepanto: 449 χρόνια μετά...για μια συνάντηση λαών και πολιτισμών στη Μεσόγειο.

Το Lepanto, ένα όνομα γνωστό σε όλο τον κόσμο, και το οποίο τώρα συνδέεται με τη μάχη, τη σύγκρουση, το αιματηρό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από αιώνες. Στη μεγαλύτερη ναυτική μάχη όλων των εποχών, οι άνθρωποι, οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, οι διαφορετικοί λαοί έχουν βρεθεί και συγκεντρωθεί. Ένα γεγονός που το θυμούνται τόσοι πολλοί σε πολλές χώρες και με διαφορετικό τρόπο: Από εκείνους που θέλουν να γιορτάσουν ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, τους εραστές της σύγκρουσης και της ιστορίας των μαρίνων, καθώς και από εκείνους που θέλουν να ανανεώσουν σήμερα την ιδέα της συμπλοκής μεταξύ πολιτισμών, θρησκειών και λαών.


Για την αντιμετώπιση αυτής της ιδέας εδώ και μερικά χρόνια, φορείς και πολιτιστικές ενώσεις, ιδίως σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, αγωνίζονται και προσπαθούν να δώσουν στο Lepanto διαφορετική σημασία, αναφέροντας την ανάγκη και την προτεραιότητα της συνεργασίας για τη Μεσόγειο, τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.


"Από τη σύγκρουση στη συνάντηση", αυτό είναι το σύνθημα που μας ενέπνευσε!

Με τον συντονισμό της πόλης Nafpaktos / Lepanto, δημιουργήθηκε ένα διεθνές δίκτυο, ένα ευρωμεσογειακό δίκτυο, μέσω της υπογραφής το 2015 ενός μνημονίου από πολλούς ενδιαφερόμενους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


Το νέο φορέα "Roads to Lepanto", συγκρότησαν ο δήμος Nafpaktias, ο σύλλογος "Lepanto 1571", ο σύλλογος "Association Aurora of Messina" και "Marco Polo" από Βενετία. Ένα λειτουργικό εργαλείο στην υπηρεσία του δικτύου, προκειμένου να είναι σε θέση να εδραιώσει, να επεκτείνει και να αναπτυχθεί στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, προβάλλοντας τις ιδέες της πολιτιστικής συνεργασίας, του διαλόγου και της συνάντησης και όχι άλλων συγκρούσεων στη Μεσόγειο.


Το Lepanto είναι επίσης ένα σημαντικό "εμπορικό σήμα" που η πόλη Nafpaktos θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει διεθνώς για να αναπτύξει βιώσιμες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις.


Ελπίζω ότι μετά το πέρας των δύσκολων στιγμών λόγω της έκτακτης ανάγκης COVID, θα δοθεί νέα ώθηση και θετική δράση στο δίκτυο, θέτοντας στο τραπέζι για την 450ή επέτειο της ναυμαχίας του Lepanto νέες δραστηριότητες και προτάσεις και να ξεπεράσουμε την αδράνεια και ακινησία που παρατηρήθηκε την τελευταία περίοδο.


Lepanto στην Ευρώπη, η Ευρώπη στο Lepanto, για μια Μεσόγειο ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των λαών!265 προβολές0 σχόλια