Αναζήτηση

e -ΕΦΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

e -ΕΦΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΥΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥστηΝΑΥΠΑΚΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οe-ΕΦΚΑπροκηρύσσειανοικτόμειοδοτικόδιαγωνισμό,γιατηνμίσθωσηακινήτου

γιατηστέγασητηςΤοπικήςΔιεύθυνσηςΓ ́Αιτωλοακαρνανίαςτουe-ΕΦΚΑστη

ΔημοτικήΕνότηταΝαυπάκτουτουΔήμουΝαυπακτίαςτηςΠεριφερειακήςΕνότητας

Αιτωλοακαρνανίαςσυνολικήςεπιφάνειαςχώρων615,20τ.μ.πλέονήέλαττον(±10%),

εκτωνοποίων:τα445,20τ.μ.πλέονήέλαττον(±10%)προορίζονταιγιαχώρους

κύριαςχρήσης,,ενώτα170τ.μ.πλέονήέλαττον(±10%)γιαχώρους

αρχείου/βοηθητικούς(μπορούνναβρίσκονταικαισευπόγειο).Ανώτατοόριο

αιτούμενουμηνιαίουμισθώματοςγιατουςχώρουςκυρίαςχρήσηςορίζεταιτοποσό

των6,,00€/τ.μ.καιγιατουςχώρουςτουαρχείου/βοηθητικούςτοποσότων2,00

€/τ.μ.Ηδιάρκειατηςμισθώσεωςθαείναιγιαεννέα(9)έτημεδυνατότητα

μονομερούςέγγραφηςπαράτασης,απότονe-ΕΦΚΑ,έωςτρία(3)έτη.

Οδιαγωνισμόςθαδιεξαχθείτην9η/11/2022,ημέραΤετάρτηκαιώρα11:00π.μ.στα

γραφείατηςΤοπικήςΔιεύθυνσηςΓ ́Αιτωλοακαρνανίαςτουe-ΕΦΚΑμεέδρατη

Ναύπακτο(ΛόρδουΒύρωνα1ΤΚ30300Ναύπακτος).Οιπροσφορέςυποβάλλονται

στοΤμήμαΔιοικητικούκαιΠληροφόρησηςΠολιτώντηςΤοπικήςΔιεύθυνσηςΓ ́

Αιτωλοακαρνανίαςτουe-ΕΦΚΑστηνανωτέρωδιεύθυνσηέωςτην9η/11/2022και

ώρα11:00π.μ.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςμπορείτενααπευθύνεστεσταγραφείατουe-ΕΦΚΑ

στηνπαραπάνωδιεύθυνσηκαιστατηλέφωνα26340 38470(κ.Κυρίτσης),ήστα

γραφείατουΤμήματοςΣτέγασης,Ιπποκράτους19, 6οςόροφος,Τ.Κ.10679,Αθήνατηλ.

2103662447(κ.Μπουρνάκη)από08:00μέχρι15:00.Τοπλήρεςκείμενοτηςυπ’αρ.

πρωτ.443939/28-9-2022(ΑΔΑ:9Β0Ψ46ΜΑΠΣ-3ΟΒ)διακήρυξηςμαζίμετατεύχη

τεχνικώνπροδιαγραφώντωνκτιρίωντουe-ΕΦΚΑείναιαναρτημένοστο

link: http://www.efka.gov.gr/ bannerδιαγωνισμοί.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων